Nie jesteś zalogowany.
Zaloguj się
lub zarejestruj jeśli
jeszcze nie masz konta.

Polityka Prywatności
 
     
 
 
#Spolecznieodpowiedzialni - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z Generatora wniosków w ramach naboru w Projekcie #Społecznieodpowiedzialni finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Rozdział „Pliki Cookies” oraz "Dane osobowe" dotyczy wszystkich osób korzystających z Generatora wnioskó znajdującego się na stronie www.spolecznieodpowiedzialni.com, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Portalu w Generatorze wniosków.

Pliki Cookies

1. Generator wniosków na stronie www.spolecznieodpowiedzialni.com ,używa plików cookies i podobnych tzw. sesyjnych, w których dane zawarte to login oraz ID.

2. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych. Dzięki plikom Cookies możliwe jest swobodne korzystanie z Generatora wniosków projektu #Społecznieodpowiedzialni. W przypadku ich wyłączenia dostęp do Generatora staje się niemożliwy.

Dane osobowe

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dnia 10 maja 2018 r. także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U., poz. 1000). Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Dlatego wypełniając zadania, wynikające z art. 13 ww. Rozporządzenia, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jest Operator Projektu #SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI.

• Kto jest administratorem danych osobowych?
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w ramach Projektu jest Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit” z siedzibą w Głuszycy, ul. 11 Listopada 6a, 58-340 Głuszyca, KRS: 0000308821.

• Jak się z nami kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail biurospolecznieodpowiedzialni@gmail.com lub telefonicznie tel. 536 124 007

• Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora?
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), który stanowi, że „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. Wiąże się to z dobrowolnością podania danych osobowych osób aplikujących w konkursie, które (zgodnie ze wzorem wniosku) składają stosowne oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania będzie także art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, który stanowi, że „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.

• Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:
Każdy, kogo dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdy ma także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Komu udostępniamy dane osobowe?
Administrator może udostępniać dane osobowe, które pozyskają w związku z realizacja projektu organom administracji publicznej, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak również instytucjom, które wykażą w tym celu interes prawny. Ponadto dane osobowe będą udostępniane ekspertom dokonującym oceny wniosków oraz przedstawicielom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w Projekcie.

• Jak długo i gdzie przechowujemy dane osobowe?
Dane zapisane w Generatorze wniosków tj. w formularzu oraz przy logowaniu będą przechowywane w bazie na serwerze az.pl , natomiast wszelkie inne dana w tym te w formie papierowej przechowywane będą w siedzibie operatora. Okres przechowywania danych osobowych wynika z umowy zawartej z instytucją finansującą i wynosi 5 lat od zakończenia roku, w którym dane pozyskano, czyli do dnia 31 grudnia 2023 r.

• Czy administrator przekazuje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Dane osobowe przetwarzane w toku realizacji niniejszego Projektu nie będą przekazywane do państwa oraz organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgoda na cookies:

Generator wniosków wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niego, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas korzystania z Generatora wniosków. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.

 

 
 
 
 

Projekt #Społecznieodpowiedzialni finansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.


W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach umożliwienia korzystania z naszego generaora wniosków. Ustawienia te można zmienić w Twojej przeglądarce internetowej.