FAQ

Pyt.1 Co znaczy „młoda organizacja pozarządowa”?
Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.

Pyt. 2 Jesteśmy mieszkańcami innego województwa, ale planujemy działania na obszarze woj. dolnośląskiego, czy możemy uczestniczyć w konkursie?
Nie, w konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy województwa dolnośląskiego, planujący realizować działania na rzecz społeczności z terenu województwa dolnośląskiego.

Pyt. 3 Czy jedna osoba może być członkiem kilku Grup Nieformalnych?
Nie, jedna osoba może być członkiem tylko jednej Grupy Nieformalnej.

Pyt. 4 Jaką maksymalną kwotę dofinansowania można otrzymać w konkursie na mikrogranty?
Kwota jednego grantu wynosi nie więcej niż 5 tysięcy złotych, co oznacza, iż może być ona mniejsza bądź równa. Decyzję o wysokości grantu podejmuje organizator konkursu.

Pyt. 5 Czy członkiem grupy nieformalnej może być osoba pracująca na stanowisku dyrektora fundacji, która nie jest w jej zarządzie?
Członkiem grupy nieformalnej nie może być osoba pełniąca jakiekolwiek funkcje w organach statutowych istniejących organizacji pozarządowych i podmiotów (rozumianych zgodnie z Regulaminem). Jeśli więc funkcja dyrektora jest funkcją wynikającą ze statutu organizacji, to dyrektor nie może być członkiem grupy nieformalnej.

Pyt. 6 Czy cudzoziemiec mieszkający w Polsce może być członkiem grupy nieformalnej?
Tak, cudzoziemiec może być członkiem grupy nieformalnej, o ile spełnia pozostałe warunki, jakie musi spełnić członek grupy nieformalnej.

Pyt. 7 Czy wnioskodawcom w przypadku uzyskania zbyt małej liczby punktów przysługuje prawo do odwołania?
Nie ma możliwości odwołania się od dokonywanych przez Komisję Oceny Wniosków ocen merytorycznych.

Pyt. 8 Czy wolontariat jest niezbędnym elementem wniosku?
Wnioskodawcy nie mają obowiązku zakładania pracy wolontarystycznej w projektach. Należy jednak zauważyć, że jednym z punktów oceny projektów jest zaangażowanie społeczne. Brane jest tu pod uwagę to, czy w projekt są włączani wolontariusze, a także, czy wnioskodawcy korzystają z zasobów lokalnego środowiska.

Pyt. 9 Czy parafia może użyczyć osobowości prawnej grupie nieformalnej? Czy nie będzie to traktowane jako złamanie zakazu finansowania działań o charakterze religijnym?
Parafia może użyczyć osobowości prawnej grupie nieformalnej o ile spełnia wszystkie warunki obowiązujące podmioty użyczające osobowości (zgodnie z Regulaminem). O decyzji dotyczącej złamania zakazu finansowania działań o charakterze religijnym nie przesądza forma prawna podmiotu, ale rodzaj zadań, jakie mają być sfinansowane.

Pyt. 10 Na czym polega rola Patrona Grupy Nieformalnej?
Patron to organizacja zarejestrowana na terenie województwa dolnośląskiego, która wspiera grupy nieformalne. Patron, który otrzyma dofinansowanie wsparcia realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW. W tym przypadku umowę na realizację projektu Operator podpisuje z osobami reprezentującymi Patrona. Projekt złożony przez Patrona może być wyłącznie odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez Grupę Nieformalną oraz powinien gwarantować realizację lokalnego przedsięwzięcia przez jej członków. Ponadto projekt złożony przez Patrona może dotyczyć wsparcia realizacji jednego przedsięwzięcia przez Grupę Nieformalną. Zapis ten oznacza, że Patron nie może składać kilku wniosków dotyczących jednego działania/ wydarzenia. Przewidziane w projektach składanych przez Patrona działania animacyjne, promocyjne i informacyjne mają aktywizować członków wspólnot lokalnych i zapewnić im wiedzę konieczną do pozyskiwania środków. Zapis ten oznacza, że Patron powinien pełnić również funkcje edukacyjne np. przekazać Grupie Nieformalnej praktyczną wiedzę z zakresu rozliczenia projektu, czy też zarządzania zespołem projektowym. Wolontariusz z Grupy Nieformalnej może np. uczestniczyć w działaniach związanych z rozliczeniem projektu tj. opisywaniem dokumentów finansowych. Patron składający wniosek o dofinansowanie z Grupą Nieformalną musi prowadzić działania mieszczące się w tej sferze pożytku publicznego, której dotyczy projekt lub realizować zadania polegające na działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Pyt. 11 Kto jest wyłączony z ubiegania się o dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć?
W konkursie nie mogą uczestniczyć: Grupy Nieformalne, których członkowie mieszkają poza województwem dolnośląskim oraz grupy Nieformalne, których członkowie należą do organów statutowych istniejącej organizacji pozarządowej organizacje pozarządowe zarejestrowane wcześniej niż 30 miesięcy przed złożeniem wniosku i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nie będące Patronami Grup Nieformalnych.

Pyt. 12 Jak można złożyć projekt w konkursie #SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI ?
Projekty należy składać tylko on-line poprzez generator wniosków. W tym celu należy założyć konto, zalogować się w generatorze, wypełnić wszystkie wymagane rubryki w konkursie na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć oraz wysłać wniosek w wersji elektronicznej.

Pyt. 13 Gdzie możemy zasięgnąć informacji o planowanych szkoleniach i konsultacjach?
Informacje o planowanych szkoleniach i konsultacjach znajdziecie w zakładce Aktualności. Możecie także skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego, telefonicznie lub mailowo.

Pyt. 14 Na jaki rodzaj działań można ubiegać się w konkursie na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć?
Grupy Nieformalne mogą ubiegać się o dofinansowanie lokalnych zadań wyłącznie z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku publicznego określonych w art. 4 UoDPPioW.


Projekt #Społecznieodpowiedzialni finansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.