O PROGRAMIE

Program #SpołecznieOdpowiedzialni jest działaniem kompleksowym, obejmującym:

-działanie pomocowe- dot. regrantingu- w ramach tego zakłada się przeprowadzenie 2 naborów w konkursie (2018 i 2019 rok) na mikrodotacje w wysokości do 5 tyś. złotych dla młodych organizacji pozarządowych oraz dla lokalnych przedsięwzięć wykonywanych i prowadzonych przez grupy samopomocowe bądź nieformalne wyłonionych w trybie otwartego konkursu.

-działania wspomagające: działania animacyjne, edukacyjne promocyjne.
Celem Programu jest rozwój i wzmacnianie wspólnot lokalnych z terenu województwa dolnośląskiego poprzez umożliwienie mieszkańcom realizacji oddolnych inicjatyw w 2018 oraz 2019 roku. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Wszelkie podejmowane działania są finansowane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Główną formą wsparcia będą mikrodotacje, a proces ich udzielania poprzedzony będzie działaniami animacyjnymi i edukacyjnymi, skierowanymi do beneficjentów programu. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby rozwoju wspólnot w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania poczucia tożsamości lokalnej oraz animacji działań proobywatelskich i partycypacji w lokalnym rozwoju. Zaangażowanie obywateli, szczególnie w małych społecznościach lokalnych jest ograniczone przez dostęp do zasobów materialnych i wiedzy. Stąd idea pomocy w realizacji własnych inicjatyw lokalnych, które stanowić będą impuls do dalszych, szerszych działań oraz staną się fundamentem obywatelskości w środowiskach lokalnych.Projekt #Społecznieodpowiedzialni finansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.